<li id="ammk0"></li>
 • <td id="ammk0"><li id="ammk0"></li></td><table id="ammk0"><td id="ammk0"></td></table>
 • <td id="ammk0"></td>
 • <table id="ammk0"><li id="ammk0"></li></table>
 • <table id="ammk0"><li id="ammk0"></li></table><td id="ammk0"><li id="ammk0"></li></td><td id="ammk0"><sup id="ammk0"></sup></td>
 • <table id="ammk0"><li id="ammk0"></li></table>
 • <td id="ammk0"><button id="ammk0"></button></td>
 • <td id="ammk0"></td><td id="ammk0"></td><table id="ammk0"></table>
  <table id="ammk0"><li id="ammk0"></li></table>
 • <td id="ammk0"></td>
 • <td id="ammk0"></td>
 • <td id="ammk0"><button id="ammk0"></button></td>
 • <table id="ammk0"><li id="ammk0"></li></table>
 • <table id="ammk0"><li id="ammk0"></li></table>
  <table id="ammk0"><li id="ammk0"></li></table>
 • <td id="ammk0"><button id="ammk0"></button></td>

  Haber

  Çin Ulusal Terörle Mücadele Ofisi'nden ABD'ye k?nama

  10.10.2019

  Çin Ulusal Terörle Mücadele Ofisi, ABD Ticaret Bakanl???'n?n Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kamu Güvenli?i Departman?, departmana ba?l? 18 alt kurulu? ve Xinjiang Üretim ve Yap?land?rma Birli?i Kamu Güvenli?i Departman?'n? kara listeye almas?n? sert bir dille k?nad?.

  Ofis'ten yap?lan aç?klamada, ABD'ye bu yanl???n? derhal düzelterek Çin'in içi?lerine kar??ma giri?imini durdurmas? ça?r?s?nda bulunuldu.

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin uzun süredir ciddi terör tehdidi alt?nda oldu?una i?aret edilen aç?klamada, Xinjiang'da terörle mücadele ve dinî a??r?c?l??? gidermek için al?nan önlemlerin Çin'in yasalar?na ve uluslararas? hukuka uygun oldu?u kaydedildi.

  Söz konusu önlemler sayesinde kaydedilen ilerleme hakk?nda bilgi verilen aç?klamada ?u ifadeler kullan?ld?:

  "Xinjiang'daki kamu güvenli?i kurulu?lar?, yasalara göre görevini yerine getirerek terör faaliyetlerine ve dinî a??r?c?l?k suçlar?na a??r darbe indirmektedir. Böylece terör faaliyetlerinin s?kça ortaya ç?kma e?ilimi etkin bir ?ekilde engellenerek Xinjiang toplumunun istikrar? ve çe?itli etnik gruplar?n can ve mal güvenli?i güvence alt?na al?nm??t?r. Bu çabalar, Xinjiang'da ya?ayan farkl? etnik gruplar?n deste?ini kazanm??, uluslararas? terörle mücadele davas?na önemli katk?larda bulunmu? ve uluslararas? toplumca da takdirle kar??lanm??t?r.

  Günümüzde Xinjiang'?n ekonomisi devaml? büyüyor, toplumun uyumu ve istikrar? korunuyor, halk?n ya?am ko?ullar? sürekli iyile?tiriliyor. Bölgede daha önce görülmemi? bir müreffeh süreci ya?and??? gibi farkl? dinler uyum içinde bir arada bulunuyor."

  Xinjiang i?lerinin tamamen Çin'in iç i?leri oldu?u ve hiçbir ülkenin bölgeye müdahale etme yetkisine sahip olmad??? vurgulanan aç?klamada, ABD'nin Xinjiang'da insan haklar? ihlali yap?ld??? iddias?n?n gerçe?i yans?tmad???, bunun, Washington'un Çin'in içi?lerine kar??ma maksad?yla ortaya att??? bir bahane oldu?u belirtildi.

  ABD'nin Xinjiang'da uygulanan politikalar hakk?nda sorumsuzca de?erlendirmelerde bulunarak Çinli ?irketlere tek tarafl? yapt?r?m uygulad???na dikkat çekilen aç?klamada, bu kez ise insan haklar? bahanesiyle Xinjiang'daki kamu güvenlik kurulu?lar?n?n kara listeye al?nd???n?n alt? çizildi.

  Tüm bu giri?imlerin, uluslararas? ili?kilerin temel kurallar?na ayk?r? olup iki ülkenin yasama i?birli?i ve ileti?imine ciddi zarar getirdi?i ifade edilen aç?klamada, ABD'ye terörle mücadele konusunda uygulad??? çifte standarttan vazgeçerek Xinjiang meselesiyle ilgili sorumsuzca aç?klama yapmay? ve Do?u Türkistan ?slami Hareketi (DT?H) adl? terör örgütüne destek vermeyi durdurmas? ça?r?s? yap?ld?.

  四人棋牌游戏有哪些首页 博乐温州棋牌app| 喜盈棋牌游戏app| 最火的捕鱼游戏上下分app| 免费版 棋牌| 手机牛牛赢钱app